Spausdinti

Veiklos ataskaitos

Finansiniai rezultatai

2016

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinis pranešimas ir tarpinės finansinės ataskaitos už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d. (neaudituota)

2015

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2015 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir konsoliduotos finansinės ataskaitos

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2015 m. metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinis pranešimas ir tarpinės finansinės ataskaitos už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota).

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinis pranešimas ir tarpinės finansinės ataskaitos už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. kovo 31 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinis pranešimas ir tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. kovo 31 d. (neaudituota)

2014

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2014 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir konsoliduotos finansinės ataskaitos

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2014 m. metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinis pranešimas ir tarpinės finansinės ataskaitos ir už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinis pranešimas ir tarpinės finansinės ataskaitos ir už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinis pranešimas ir tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d. (neaudituota)

2013

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2013 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir konsoliduotos finansinės ataskaitos

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2013 m. metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinės finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinės finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. kovo 31 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinės finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. kovo 31 d. (neaudituota)

2012

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2012 metų konsoliduotos finansinės ataskaitos

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2012 metų finansinės ataskaitos

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinė finansinė ataskaita ir tarpinis pranešimas už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinė finansinė ataskaita ir tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. birželio 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinė finansinė ataskaita ir tarpinis pranešimas už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota)

2011

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2011 metų finansinės ataskaitos

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinės finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2011 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinės finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2011 m. birželio 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinė finansinė atskaitomybė už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2011 m. kovo 31 d. (neaudituota)

2010

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2010 metų finansinės ataskaitos

2009

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2009 metų finansinės ataskaitos

Darbo užmokestis

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojų pagal pareigas vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, eurais

Eil.Nr. Pareigybė arba pareigybių grupė* 2015 m. 2016 m. IV ketv.
1 Generalinis direktorius 3785 4917
2 Aukščiausio lygio vadovai 2682 3380
3 Kiti administracijos vadovaujantys darbuotojai 1341 1614
4 Kiti administracijos specialistai 815 895
5 Pašto viršininkas 519 550
6 Klientų aptarnavimo specialistas 467 529
7 Duomenų įvesties operatorius, operatorius 396 441
8 Skirstytojas 425 492
9 Pašto lydėtojas, vairuotojas pašto lydėtojas 552 573
10 Laiškininkas, laiškininkas, vairuojantis automobilį 370 436
11 Pensijų pristatytojas 335 455
12 Ūkio ir kiti pagalbiniai darbininkai 341 406

*Nauja bendrovės struktūra įsigaliojo nuo 2016-07-27

Universaliosios pašto paslaugos teikėjas, akcinė bendrovė Lietuvos paštas, 2015 metais suteikė 17,0 mln. vienetų universaliosios pašto paslaugos.Universaliosios pašto paslaugos teikėjo 2015 metų ataskaita apie suteiktą universaliąją paslaugą

Universaliosios pašto paslaugos kokybė - skundai

Įgyvendinus Europos standartą LST EN 14012 „Pašto paslaugos. Paslaugų kokybė. Skundų tvarkybos principai“ ir įdiegus centralizuotą skundų registracijos sistemą pagal šį standartą, visi gauti skundai 2015 m. buvo registruojami ir nagrinėjami vadovaujantis Pašto paslaugų naudotojų skundų nagrinėjimo Akcinėje bendrovėje Lietuvos pašte tvarkos aprašo nuostatomis.

Lentelė. 2015 metų skundų skaičius

      Laikotarpis Skundai  dėl UPP (vnt.) Skundai dėl kitų paslaugų (vnt.) Gauta viso skundų (UPP+ kiti) (vnt.) Pagrįsti skundai (UPP+ kiti) (vnt.) Pagrįsti skundai (UPP+ kiti) (%)
2015 metai Gauti skundai 2865 331 3196 1205 37.7
2015 metai Išnagrinėti skundai 2928 339 3267 1242 38.0

Lentelė. Skundų dėl UPP kokybės nagrinėjimo pagal Europos standartą LST EN 14012

2015 metų rodikliai

Rodiklio pavadinimas Rezultatas
Išnagrinėta skundų dėl UPP kokybės iš viso 2928 vnt.
           iš jų pagrįsti 1113 vnt.
Pagrįstų skundų, pagal kuriuos išmokėtos kompensacijos, skaičius 95 vnt.
Skundų, dėl dingusių arba labai pavėluotai pristatytų pašto siuntų, skaičius 415 vnt.
Išnagrinėtų per standartinį laikotarpį skundų skaičius (%) 99,8 proc.
Vidutinis pirmojo atsakymo pateikimo laikas 0,5 dienos
(patvirtinimo apie skundo priėmimą kontrolinis laikas – 7 d.)
30 k.d. – skundams dėl vidaus universaliųjų pašto paslaugų; 8.7 dienos
(Skundų nagrinėjimo laikas: 30 k.d. – skundams dėl vidaus universaliųjų pašto paslaugų; 40 k.d. – skundams dėl tarptautinių pašto paslaugų, teikiamų tarp išsivysčiusių šalių; 60 k.d. – skundams dėl tarptautinių pašto paslaugų, teikiamų tarp kitų nei išsivysčiusių    šalių). 

Universaliosios pašto paslaugos kokybė –  pirmenybinių ir nepirmenybinių pašto korespondencijos siuntų siuntimas ir pristatymas

Universaliosios pašto paslaugos kokybės reikalavimai (standartai) nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. spalio 12 d. įsakymu Nr.3-495 (Žin.,2004, Nr.157-5742; 2007, Nr.91-3670) patvirtintame Universaliosios pašto paslaugos kokybės reikalavimų apraše vidaus korespondencijos siuntoms:

Terminas Kiekybinis kriterijus
D + 1 85% pirmenybinių korespondencijos siuntų
D + 3 97% pirmenybinių korespondencijos siuntų
D + 2 85% nepirmenybinių korespondencijos siuntų
D + 4 97% nepirmenybinių korespondencijos siuntų

 Lentelė. Vidaus pirmenybinių ir nepirmenybinių pašto korespondencijos siuntų siuntimo ir pristatymo Lietuvoje tyrimo 2015 metų rodikliai:

  Pirmenybinė korespondencija Nepirmenybinė korespondencija
D+1 D+3 D+2 D+4
(%) (%) (%) (%)
Rezultatai*  81,1 99 90,8 99,4