Pokalbių konsultanto funkcionalumo veikimui reikalingi pasirenkami (funkciniai) slapukai, žr. „Slapukų nustatymai“

Pasitikėjimo linija ir pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pranešimus gali pateikti esami ir buvę Lietuvos pašto darbuotojai arba asmenys, sutartiniais santykiais susiję su Lietuvos paštu.

 

Čia galite pateikti pranešimą apie Lietuvos pašte:

 • galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;
 • administracinį nusižengimą;
 • tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą;
 • galimus aplinkosaugos pažeidimus;
 • patiriamą diskriminaciją ar nurodymą diskriminuoti, priekabiavimą, psichologinį smurtą;
 • šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą;
 • kitą, grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kurį sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo arba sutartinių santykių su Lietuvos paštu;
 • galimai korupcijos požymių turintį darbuotojų elgesį (iš Jūsų buvo reikalaujamas kyšis ar kitaip buvo leista suprasti, kad reikia atsilyginti; turite įtarimų, kad pirkimai vykdomi neskaidriai; manote, kad proteguojami konkretūs asmenys, ar švaistomas Lietuvos pašto turtas ir pan.).


Konfidencialumas

Užtikriname pateiktos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą. Visa pateikta informacija viešai nebus skelbiama. Pranešėjai gali informaciją pateikti ir anonimiškai, nenurodant savo asmens ir kontaktinių duomenų. Informaciją teikiant anonimiškai, pranešėjas netenka galimybės pasinaudoti pranešėjo statusu ir gauti grįžtamąjį ryšį dėl tyrimo baigties.

 

Lietuvos pašte informaciją apie pažeidimą galite pateikti per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą:

 • Saugos ir prevencijos departamento Prevencijos ir tyrimų grupei;
 • elektroninio pašto adresu pranesk@post.lt;
 • telefonu +370 5 2157676. Numeris, iš kurio skambinate, nefiksuojamas. Jeigu norite, kad su Jumis susisiektume, padiktuokite savo telefono numerį;
 • užpildant Pranešimo apie pažeidimą formą ir atsiunčiant ją el. pašto adresu pranesk@post.lt.

Pranešime nurodykite, ar pageidaujate gauti Pranešėjo statusą pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. Pranešimo apie pažeidimą formą rasite čia.

 

Pranešti galite tiesiogiai kompetentingai institucijai – Generalinei prokuratūrai el. paštu praneseju.apsauga@prokuraturos.lt, jei pageidaujate gauti pranešėjo statusą ir kitas Pranešėjų apsaugos įstatyme numatytas garantijas.

 

Taip pat galite pranešti kitoms atsakingoms institucijoms:

 

Pranešimų nagrinėjimas

Saugos ir prevencijos departamento Prevencijos ir tyrimų grupės darbuotojas gautus pranešimus registruoja ir atlieka jų tyrimus. Jei palikote savo kontaktinius duomenis, atsakingas darbuotojas su Jumis gali susisiekti dėl aplinkybių tikslinimo ir informuoti apie tyrimo rezultatus. Informacija pranešėjui pateikiama gavus pranešimą ir baigus tyrimą.

Pateikti asmens duomenys tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo, informacija apie pažeidimus saugoma ne trumpiau kaip 5 metus nuo paskutinio sprendimo priėmimo nagrinėjant šią informaciją. Informacijos apie pažeidimus saugojimo Bendrovėje terminas gali būti pratęstas motyvuotu Generalinės prokuratūros nurodymu, vėliau sunaikinami. 

Asmens duomenų valdytoja – akcinė bendrovė Lietuvos paštas (juridinio asmens kodas 121215587, adresas Juozo Balčikonio g. 3, 03500 Vilnius, tel. 1842, el. p. info@post.lt). Pateikti duomenys tvarkomi siekiant priimti ir išnagrinėti Jūsų pateiktą pranešimą. Šie duomenys tvarkomi LR pranešėjų apsaugos įstatymo pagrindu, jame numatytą terminą ir bus perduoti Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ir Jūsų teises www.lietuvospastas.lt/privatumo-pranesimas  ir paslaugų teikimo vietose.

Vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą Bendrovėje administruoja Saugos ir prevencijos departamento Prevencijos ir tyrimų grupės specialistė Dovilė Staniulionė, jai nesant darbe Saugos ir prevencijos departamento Prevencijos ir tyrimų grupės vadovė Regina Jasiulienė.

Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašą rasite čia.

Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašą ir kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašą rasite čia.

 

Kviečiame būti sąmoningais ir pilietiškais

Pasitikėjimo linija – galimybė saugiai ir nesibaiminant pranešti apie galimus pažeidimus.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.