Valdymas

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto vienintelė akcininkė yra valstybė – Lietuvos Respublika, kurios, kaip akcininkės, turtines ir neturtines teises įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

Raštas dėl Valstybės lūkesčių AB Lietuvos paštui.

Akcinės bendrovės Lietuvos paštas valdymas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos priimti raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

Pagal akcinės bendrovės Lietuvos pašto įstatus bendrovės organai yra šie: visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba, bendrovės vadovas – bendrovės generalinis direktorius.

Bendrovės valdyba yra kolegialus organas, kurį sudaro 5 (penki) nariai.  Dauguma valdybos narių turi būti nepriklausomi, kaip tai apibrėžiama Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Valdybos narius ketveriems metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

Bendrovės generalinį direktorių renka ir atšaukia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, nustato veiklos tikslus, skatina jį ir sprendžia dėl atsakomybės už darbo pareigų pažeidimą taikymo bendrovės valdyba. Bendrovės generalinis direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą.

Akcinės bendrovės Lietuvos paštas akcijos

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 100 proc. akcijų nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, kurios, kaip vienintelės akcininkės, turtines ir neturtines teises įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 32 791 578,90 eurų, kuris padalytas į 113 074 410 akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 eurų.

 

Valdyba

 • narys
  ​Saulius Kerza

  Valdybos narys

 • narys
  Saulė Balčiūnienė

  Nepriklausoma valdybos narė

 • valdybos narys
  Tomas Jackevičius

  Nepriklausomas valdybos narys

 • Valdybos pirmininkas
  Mindaugas Kyguolis

  Valdybos pirmininkas

AB Lietuvos pašto vadovybė

 • Asta Sungailienė
  Asta Sungailienė

  Generalinė direktorė

 • Valantinas
  Kastytis Valantinas

  Pašto operacijų direktorius

 • Norbertas Žioba
  Norbertas Žioba

  Rinkodaros ir pardavimų direktorius

 • Jonas Sadauskas
  Jonas Sadauskas

  Tinklo direktorius

 • Greta
  Greta Juodžiukynienė

  Finansų ir administravimo direktorė