Spausdinti

SKELBIMAS APIE AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO NEPRIKLAUSOMŲ VALDYBOS NARIŲ ATRANKĄ

2017-08-28

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 121215587, adresas J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius, skelbia 4 kandidatų atranką užimti Bendrovės valdybos narių pareigas 4 metų laikotarpiui.

Bendrovės interneto svetainės adresas http://www.lietuvospaštas.lt

Nuoroda internete į Bendrovės strategijos santrauką http:// http://www.lietuvospaštas.lt/lt/apie-mus/musu-veikla

Nuoroda internete į valdymo koordinavimo centro svetainėje skelbiamą informaciją apie Bendrovę http://vkc.turtas.lt/imones/lietuvos-pastas

 

Atrankos būdas: pokalbis.

 

Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės valdybos narius, turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus:

 

Bendrieji reikalavimai:

 

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. Turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 3. Per pastaruosius 5 metus kandidatas neturi būti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
 4. Kandidatas neturi būti asmeniu, kuriam nuosavybės teise priklauso Bendrovės ir su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmeniu, kuris yra tokio akcininko atstovas.

 

Specialieji reikalavimai:

 

1. Turėti kompetenciją bent vienoje iš šių sričių:

1. 1. finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje (šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo juridinio asmens finansininku, darbo finansų konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse patirtis arba aukštasis universitetinis finansų arba audito srities išsilavinimas);

1. 2. strateginio planavimo ir valdymo srityje (šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, darbo strateginio planavimo arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityse patirtis);

1. 3. žmogiškųjų išteklių valdymo srityje (šią kompetenciją patvirtina 3 metų vadovaujamo darbo žmogiškųjų išteklių valdymo srityje patirtis);

1. 4. pašto paslaugų, siuntų arba logistikos srities žinių (šias žinias patvirtina darbo arba ūkinės komercinės veiklos vykdymo šioje ūkio šakoje ar joje veikiančiame juridiniame asmenyje patirtis arba aukštasis universitetinis atitinkamos srities ir krypties išsilavinimas, susijęs su pašto paslaugų, siuntų arba logistikos sritimi).

 

Nepriklausomumo kriterijai:

 

 1. Teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas negali būti Bendrovės vadovas ir susijusios bendrovės vadovas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
 2. Teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas negali būti Bendrovės ir susijusios bendrovės darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
 3. Teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas neturi gauti ir paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš Bendrovės ir susijusios bendrovės, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;
 4. Teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su Bendrove ir su susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys; neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš Bendrovės arba susijusios bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);
 5. Teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės ir susijusios bendrovės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
 6. Kandidatas neturi būti ėjęs Bendrovės valdybos nario pareigų 2 iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;
 7. Teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas neturi būti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, kuri yra Bendrovės valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
 8. Kandidatas neturi būti 3 ar daugiau valstybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje.

 

Atkreipiame dėmesį, kad kandidatai į Bendrovės valdybos narius taip pat turi atitikti Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181, ir Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238 (Lietuvos banko valdybos 2012 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 03-41 redakcija), numatytus nepriekaištingos reputacijos, kvalifikacijos ir patirties reikalavimus.

Atrinktas kandidatas Bendrovės valdybos nario pareigas pradės eiti tik gavęs Lietuvos banko neprieštaravimą jo kandidatūrai.

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

 

 1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (priedas);
 2. Kandidato gyvenimo aprašymas;
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 4. Aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 5. Motyvacinis laiškas;
 6. Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams.

 

Kandidatas privalo nurodyti, į kurią kompetencijų sritį, nurodytą šio skelbimo 1.1–1.4 papunkčiuose, kandidatuoja.

Kandidatas gali kandidatuoti į kelias kompetencijų sritis, nurodytas šio skelbimo 1.1–1.4 papunkčiuose.

 

Kandidatai teikia dokumentus Bendrovei iki 2017 m. rugsėjo 25 d.

 

Kandidatai dokumentus Bendrovei gali pateikti šiais būdais:

 

 1. Asmeniškai. Dokumentai priimami adresu J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius, darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.15 val. Pristatant dokumentų kopijas reikia su savimi turėti dokumentų originalus arba juos bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.
 2. Paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą) adresu J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.
 3. Elektroniniu paštu D.Karnisauskiene@post.lt patvirtintus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.

 

Kontaktinis asmuo – Organizacijos vystymo departamento grupės vadovė Donata Karnišauskienė, tel. (8 5) 261 6846, el. paštas D.Karnisauskiene@post.lt

 

Kontaktinį asmenį pavaduojantis asmuo – Organizacijos vystymo departamento grupės vadovė Renata Kačerauskaitė, tel. (8 5) 219 5357, el. paštas R.Kacerauskaite@post.lt

 

PRIEDAS. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija.