Spausdinti

„Western Union“ pinigų perlaidų paslaugos teikimo sąlygos

Šią Paslaugą teikia „Western Union Payment Services Ireland Limited“ (WUPSIL arba „Western Union“) per įgaliotų agentų tinklą Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir visame pasaulyje. WUPSIL yra Airijos bendrovė, kurios registruotos buveinės adresas: Unit 9, Richview Offi ce Park, Clonskeagh, Dublin 14, Ireland. Agento adresą, darbo valandas ir aptarnaujamas teritorijas klientai gali sužinoti paskambinę toliau nurodytu telefonu. Su WUPSIL galima susisiekti pagalbos telefonu +370 5 239 1618, +370 5 239 1628.

WUPSIL priežiūrą atlieka Airijos fi nansinių paslaugų priežiūros institucija (toliau – Finansų priežiūros institucija). Su Finansų priežiūros institucija galima susisiekti paštu adresu: PO Box No 9138, College Green, Dublin 2, Ireland, telefonu: +353 1 224 4000 arba internetu www.financialregulator.ie.

„Western Union“ teikia vietines ir tarptautines pinigų perlaidų paslaugas. Paslauga naudotis gali tik pilnametystės sulaukę asmenys. Kiekvienai pinigų perlaidai suteikiamas unikalus numeris – pinigų perlaidos kontrolinis numeris (MTCN). Pinigų perlaidos paprastai išmokamos grynaisiais pinigais, bet kai kurie agentai gali pasiūlyti arba gavėjas gali pasirinkti kitus lėšų gavimo būdus. Siuntėjas įgalioja „Western Union“ išmokėti pinigus gavėjo pasirinktu būdu, net jei jis skiriasi nuo siuntėjo nurodyto išmokėjimo būdo.

Užpildydamas bei pasirašydamas pinigų siuntimo blanką, pateikdamas siųsti skirtus pinigus ir reikiamą asmens dokumentą, siuntėjas sutinka, kad pinigų perlaida būtų įvykdyta. Siuntėjas privalo pranešti gavėjui apie pinigų perlaidą.

Gavėjai privalo pateikti jų tapatybę patvirtinančius dokumentus ir nurodyti visus „Western Union“ reikalaujamus duomenis apie pinigų perlaidą, įskaitant siuntėjo vardą ir pavardę, kilmės šalį, gavėjo vardą ir pavardę, apytikslę sumą ir įvykdyti bet kurias kitas sąlygas ar reikalavimus, taikomus „Western Union“ agento aptarnaujamoje teritorijoje, pavyzdžiui, nurodyti MTCN (pinigų perlaidos kontrolinį numerį), kuris yra privalomas, norint gauti pinigus kai kuriose šalyse. Pinigai išmokami asmeniui, kurį „Western Union“ ar jos agentas, patikrinęs asmens dokumentus, laiko turinčiu teisę gauti pinigų perlaidą. Pinigai gali būti išmokami, net jeigu gavėjo užpildytame blanke yra klaidų. Nei „Western Union“, nei jos agentai nelygina pinigų siuntimo ir pinigų gavimo blankų, kad patikrintų nurodytą gavėjo adresą.

Atsižvelgiant į įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimus, galimybė atsiimti lėšas gavėjui atsiranda per tris darbo dienas. Pinigų perlaidas gavėjas paprastai gali atsiimti per keletą minučių, atsižvelgiant į išmokėjimo vietoje nustatytas darbo valandas. Ten, kur teikiama „Kitos dienos“ arba „2 dienų“ Paslauga, gavėjui galimybė atsiimti lėšas atsiranda atitinkamai per 24 ir 48 valandas nuo pinigų išsiuntimo. Kai kuriose šalyse taikomas užlaikymas ir kiti apribojimai. Daugiau informacijos gausite paskambinę toliau nurodytu telefonu.

Galiojantys įstatymai draudžia pinigų siuntėjams turėti verslo santykių su tam tikrais asmenimis ir šalimis. „Western Union“ privalo tikrinti visas operacijas pagal šalių ir teritorijų, kuriose vykdo savo veiklą, vyriausybių pateiktus vardų ir pavardžių (pavadinimų) sąrašus, įskaitant JAV iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biuro (OFAC) ir Europos Sąjungos pateiktus sąrašus. Nustačius galimo sutapimo atvejį, „Western Union“ privalo ištirti operaciją ir įsitikinti, kad asmuo, kurio duomenys sutampa, yra atitinkamame sąraše nurodytas asmuo. Atskirais atvejais iš klientų yra reikalaujama pateikti papildomus asmens dokumentus ir kitą informaciją. Dėl šios priežasties gali būti vėluojama atlikti operacijas. Šis teisinis reikalavimas yra taikomas visoms „Western Union“ atliekamoms operacijoms (įskaitant pinigų pervedimo operacijas, kurios pradedamos ir baigiamos už JAV ribų).

PINIGŲ SIUNTIMO MOKESČIAI. Rašytinė informacija apie tai, kokius mokesčius „Western Union“ taiko siuntėjui už pinigų siuntimą, skelbiama gerai matomoje vietoje „Western Union“ agento veiklos patalpose arba pateikiama siuntėjui prieš jam užpildant šį blanką. Siuntėjas apmoka visus pinigų siuntimo mokesčius, išskyrus atvejus, kai pinigų gavėjo šalyje galiojantys įstatymai reikalauja kitaip. Tam tikrose jurisdikcijose pinigų perlaidos išmokėjimui taikomi vietos mokesčiai ir aptarnavimo mokesčiai.

UŽSIENIO VALIUTA. Pinigų perlaidos paprastai išmokamos pinigų gavėjo šalies valiuta (kai kuriose šalyse perlaidos išmokamos tik kita valiuta). Visos valiutos keičiamos pagal tuo metu galiojantį „Western Union“ valiutų keitimo kursą. Savo valiutų keitimo kursą „Western Union“ apskaičiuoja prie rinkoje taikomų tarpbankinių kursų pridėdama maržą. Daugelis valiutų keitimo kursų keletą kartų per dieną koreguojami pagal atitinkamą viso pasaulio finansų rinkų uždarymo kursą.

Valiuta keičiama pervedimo metu ir gavėjas gauna šiame blanke nurodytą sumą užsienio valiuta. Tačiau pagal kai kurių šalių vietos taisykles pinigų perlaidos keičiamos tik jų išmokėjimo metu. Jei siuntėjas siunčia pinigus į vieną iš tokių šalių, pirmiau nurodytas valiutų keitimo kurso dydis yra apytikslis, o faktinis keitimo kursas nustatomas lėšų išmokėjimo metu. „Western Union“ agentai gali leisti gavėjams pasirinkti gauti lėšas kita nei siuntėjo pasirinkta valiuta. Tokiais atvejais „Western Union“ (ar jos agentai, mobiliojo ryšio ar mobiliosios pinigų sąskaitos paslaugų teikėjas) gali uždirbti papildomai, keisdama siuntėjo lėšas į gavėjo pasirinktą valiutą. Kai siuntėjas, kaip perlaidos išmokėjimo valiutą, pasirenka kitokią nei pinigų gavėjo šalies nacionalinė valiuta, kai kuriose tos šalies išmokėjimo vietose gali nebūti pasirinktos išmokėjimo valiutos arba pritrūkti mažo nominalo banknotų, reikalingų visai pinigų perlaidai išmokėti. Tokiu atveju perlaidą išmokantis agentas gali išmokėti visą siuntėjo perlaidos sumą ar jos dalį nacionaline valiuta. „Western Union“ valiutų keitimo kursas gali būti ne toks palankus, kaip kai kurie viešai skelbiami komerciniai valiutų keitimo kursai, taikomi tarp bankų ir kitų finansų institucijų atliekamoms operacijoms. Skirtumas tarp klientams taikomo valiutų keitimo kurso ir „Western Union“ gaunamo valiutų keitimo kurso atitenka „Western Union“ (o kai kuriais atvejais ir jos agentams, mobiliojo ryšio ar mobiliosios pinigų sąskaitos paslaugų teikėjui) kartu su siuntimo mokesčiais. Papildoma informacija apie valiutų keitimo kursą, taikomą konkrečiose pinigų gavėjo šalyse, teikiama toliau nurodytu telefonu arba mūsų tinklalapyje www.westernunion.com.

MOBILIOJI PINIGŲ PERLAIDA. Atitinkamose šios Paslaugos teikimo vietose gavėjui gali būti taikomi papildomi mokesčiai, jei jis pasirenka gauti siuntėjo lėšas mobiliuoju telefonu. Gavėjo sutartis su savo mobiliojo ryšio paslaugų ar mobiliosios pinigų sąskaitos teikėju reglamentuoja mobiliosios piniginės sąskaitą ir nustato jų teises, atsakomybę, mobiliosios piniginės mokesčius bei sąskaitos apribojimus. „Western Union“ gali užsidirbti iš mokesčių, susijusių su mobiliosios piniginės naudojimu.

SMS ŽINUTĖS. Kai kuriose šalyse „Western Union“ SMS žinute nemokamai praneša, kad gavėjas atsiėmė pinigus (siuntėjui) arba kad galima atsiimti pinigus (gavėjui). Visus paslaugų teikėjo taikomus mokesčius apmoka siuntėjas arba gavėjas. „Western Union“ neprivalo mokėti jokių su SMS žinutėmis susijusių mokesčių. SMS žinutės siunčiamos šiame blanke nurodytu siuntėjo ir (arba) gavėjo mobiliuoju telefonu, jei tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus. „Western Union“ siunčia SMS žinutes į tinklų sietuvą, tačiau už jų pristatymą atsako trečiosios šalys, todėl pristatymas negali būti garantuojamas. „Western Union“ neatsako už jai nepriklausančių sistemų techninius sutrikimus.

KONTROLINIAI KLAUSIMAI paprastai pateikiami tik tais atvejais, kai pinigų gavėjas neturi galiojančio asmens dokumento ir pinigų perlaidos suma yra ne didesnė kaip 1 000 JAV dolerių (arba lygiavertė suma vietos valiuta). Prieš išmokėdami perlaidos sumą, agentai privalo gauti teisingą atsakymą, net jei buvo pateiktas tinkamas asmens dokumentas. Pinigų siuntimui į kai kurias šalis ar iš kai kurių šalių gali būti taikomi kitokie apribojimai. Už operacijas, kurias atliekant pateikiami kontroliniai klausimai, gali būti imamas papildomas mokestis. Pervedant pinigus į kai kurias šalis (daugiausia Afrikos), kontroliniai klausimai pateikiami atliekant visas operacijas (neatsižvelgiant į perlaidos sumos dydį). BE TO, gali būti reikalaujama, kad gavėjas pateiktų asmens dokumentą. Kontroliniai klausimai near papildoma apsaugos priemonė ir negali turėti įtakos perlaidos išmokėjimo laikui ar būti vėlavimo priežastimi. Kai kuriose šalyse kontroliniai klausimai draudžiami.

PERLAIDOS GRĄŽINIMAS IR ADMINISTRAVIMO MOKESTIS. Jeigu pinigai neišmokami gavėjui per 45 dienas, tai, siuntėjui pateikus rašytinį pareikalavimą toliau nurodytu adresu, „Western Union“ grąžina pinigų perlaidos sumą. Pagal rašytinį siuntėjo pareikalavimą, pateiktą nurodytu adresu, „Western Union“ grąžina pinigų pervedimo mokestį tais atvejais, kai gavėjas negali gauti perlaidos per tris darbo dienas, atsižvelgiant į nuo „Western Union“ (ar jos agentų) nepriklausančias priežastis, pavyzdžiui, teisės aktų reikalavimus, blogas oro sąlygas ar ryšio priemonių gedimus. Kai kurių perlaidų išmokėjimas gali vėluoti dėl JAV ar kitų galiojančių įstatymų taikymo. Kiek leidžia įstatymai, „Western Union“ gali iš pinigų perlaidos sumos išskaičiuoti administravimo mokestį, jei perlaida nebuvo atsiimta per vienerius metus nuo išsiuntimo.

„WESTERN UNION“ NEGARANTUOJA PREKIŲ AR PASLAUGŲ, APMOKĖTŲ „WESTERN UNION“ PINIGŲ PERLAIDOMIS, PRISTATYMO AR TINKAMUMO. SIUNTĖJAS TURI SAUGOTI SAVO OPERACIJOS DUOMENŲ KONFIDENCIALUMĄ IR NETURI JŲ ATSKLEISTI JOKIEMS ASMENIMS, IŠSKYRUS GAVĖJĄ. SIUNTĖJAS ĮSPĖJAMAS NESIŲSTI PINIGŲ NEPAŽĮSTAMIEMS ASMENIMS. „WESTERN UNION“ AR JOS AGENTAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS TAIS ATVEJAIS, KAI SIUNTĖJAS PERDUODA OPERACIJOS DUOMENIS KITAM ASMENIUI, IŠSKYRUS GAVĖJĄ. „WESTERN UNION“ AR JOS AGENTAI ATSAKO TIK UŽ NUOSTOLIUS, PATIRTUS DĖL ŠIOS PINIGŲ PERLAIDOS IŠMOKĖJIMO VĖLAVIMO, VISOS PERLAIDOS AR JOS DALIES NEIŠMOKĖJIMO AR PAPILDOMO PRANEŠIMO NEPRISTATYMO DĖL JŲ DARBUOTOJŲ AR AGENTŲ NERŪPESTINGUMO AR DĖL KITŲ PRIEŽASČIŲ, IR NEVIRŠIJANČIUS 500 EURŲ (AR LYGIAVERTĖS SUMOS, NEĮSKAITANT GRĄŽINAMOS PERLAIDOS SUMOS IR PINIGŲ SIUNTIMO MOKESČIO). „WESTERN UNION“ AR JOS AGENTAI JOKIAIS ATVEJAIS NEATSAKO UŽ NETIESIOGINIUS, SPECIALIUOSIUS AR PAGRĮSTAI SU FAKTIŠKAI PATIRTAIS NUOSTOLIAIS SUSIJUSIUS BEI DĖL TO ATSIRADUSIUS NUOSTOLIUS. ŠI IŠLYGA NEAPRIBOJA „WESTERN UNION“ ATSAKOMYBĖS UŽ NUOSTOLIUS, ATSIRADUSIUS DĖL DIDELIO „WESTERN UNION“ NEATSARGUMO AR TYČIOS TOSE JURISDIKCIJOSE, KURIOSE TOKS ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS NEGALIOJA.

„Western Union“ pasilieka teisę keisti Paslaugos sąlygas apie tai nepranešusi. „Western Union“ ir jos agentai gali atsisakyti suteikti Paslaugą bet kuriam asmeniui (nenurodydami tokio atsisakymo priežasčių), siekdami užkirsti kelią sukčiavimui, pinigų plovimui ar terorizmo finansavimui arba laikytis galiojančių įstatymų, teismo nurodymų ar bet kurios priežiūros ar vyriausybinės institucijos reikalavimų.

Jūs taip pat galite susisiekti su vietos vyriausybinėmis institucijomis ir pareikšti skundus. Šių institucijų kontaktinius duomenis rasite:
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/crossborder/complaintbodies_en.htm

DUOMENŲ APSAUGA. Su Jumis susijusi asmeninio pobūdžio informacija yra tvarkoma laikantis taikytinų teisės aktų. Jūsų asmeninio pobūdžio informacijos tvarkymą kontroliuoja bendrovė „Western Union Payment Services Ireland Limited „(kurios rekvizitai yra nurodyti šio dokumento pradžioje). „Western Union“ naudoja šiame blanke pateiktus asmens duomenis (toliau – Informacija) ir kitą Jūsų santykių su „Western Union“ metu surinktą ar sukurtą informaciją, pavyzdžiui, operacijų ir lojalumo programos duomenis, operacijų istoriją ir pasirinkimus dėl rinkodaros, tikslu suteikti Jums pageidaujamas paslaugas (įskaitant, bet neapsiribojant, administravimo, klientų aptarnavimo, vartotojų patikros, apgavysčių prevencijos, produktų vystymo ir verslo plėtros tikslais). „Western Union“ taip pat gali naudoti Jūsų Informaciją, teikdama kitas paslaugas, tiekdama produktus, taikydama klientų ir (arba) kaupimo programas, kurias siuntėjas yra užsisakęs iš „Western Union“ ar su ja susijusių asmenų. „Western Union“ laiko ir išsaugo informaciją, kurią siuntėjas yra mums pateikęs apie kitą asmenį, pavyzdžiui, pinigų perlaidos gavėjo duomenis (toliau – Informacija apie trečiuosius asmenis). Informacija apie trečiuosius asmenis yra pateikiama savanoriškai, tačiau ji yra būtina (atsižvelgiant į šio paragrafo nuostatas) tam, kad sandoris būtų įvykdytas. Neturėdama reikiamos informacijos, „Western Union“ negali įvykdyti pinigų pervedimo, įgyvendinti su klientų programa susijusios veiklos ar teikti kitų prašomų paslaugų. „Western Union“ naudoja pirmiau nurodytą vardą, pavardę ir adresą, Jums paštu siųsdama komercinio pobūdžio pranešimus. Be to, atsižvelgdami į Jūsų pasirinkimus dėl rinkodaros, padarytus įrašant duomenis į neprivalomus užpildyti laukelius, „Western Union“ ar su ja susiję asmenys ir verslo partneriai gali siųsti siuntėjui komercinio pobūdžio pranešimus apie „Western Union“ produktus ir paslaugas telefonu, el. paštu, SMS ir (arba) MMS žinutėmis. Sutikdamas gauti pranešimus telefonu, SMS ir (arba) MMS žinutėmis, siuntėjas sutinka apmokėti visus už šią paslaugą tinklo operatoriaus nustatytus mokesčius. Jeigu Jūs nepageidaujate gauti panašaus pobūdžio pranešimų, prašome susisiekti su „Western Union“ toliau nurodytu būdu.

„Western Union“ atskleidžia Informaciją EEE nepriklausančiose šalyse esantiems tretiesiems asmenims, su kuriais esame užmezgę sutartinius santykius dėl Informacijos apsaugos, pavyzdžiui, įgaliotiems paslaugų teikėjams, agentams ir kitoms trečiosioms šalims, jei to pagrįstai reikia siekiant šiose Sąlygose nurodytų tikslų, taip pat norint įvykdyti pinigų pervedimą, supaprastinti operacijas ateityje arba papildyti Informaciją iš viešai prieinamų šaltinių gauta informacija, pavyzdžiui, informacija, reikalinga Jūsų adreso tikslumui patikrinti. Tai taip pat padeda „Western Union“ suprasti ir gerinti savo produktų ir paslaugų pasiūlymus. Be to, „Western Union“ gali atskleisti Informaciją tretiesiems asmenims, kiek tai pagrįstai būtina siekiant užkirsti kelią nusikaltimams ar juos nustatyti, patraukti pažeidėjus atsakomybėn, taip pat nacionalinio saugumo tikslais arba jei to reikalauja įstatymai. „Western Union“ saugo Informaciją, pasirinkimus dėl rinkodaros ir siuntėjo operacijų sąrašą, remdamasi dokumentų saugojimo tvarka, ne ilgiau nei tai būtina tais tikslais, kuriais tokie duomenys buvo surinkti, ir laikydamasi galiojančių įstatymų. Jei per saugojimo laikotarpį siuntėjas daugiau operacijų neatlieka, jo Informacija ir pasirinkimai dėl rinkodaros atšaukiami.

Jūs sutinkate, kad Informacija gali būti perduodama į EEE nepriklausančias šalis, įskaitant, bet neapsiribojant JAV, kurių asmens duomenų apsaugos įstatymai yra ne tokie griežti. Informacija perduodama siekiant šiose Sąlygose nurodytų tikslų, bei tam, kad „Western Union“ galėtų teikti pinigų pervedimo paslaugą ir papildomas paslaugas, tiekti produktus bei taikyti lojalumo ar klientų programas, taip pat vidaus reikmėms, pavyzdžiui, santykiams su klientais administruoti, rinkodaros tikslais, siekiant laikytis teisės aktų reikalavimų, tyrimų ir klientų analizės tikslais. Perduodamų duomenų kategorijos yra asmenį identifi kuojanti informacija, duomenys ryšiams ir informacija, susijusi su pinigų pervedimu bei operacijų sąrašu, taip pat kita Jūsų pateikta Informacija. Su šiais duomenimis ir siekiant šiose Sąlygose nurodytų tikslų gali susipažinti su „Western Union“ susiję asmenys, kurių apibrėžimai yra pateikiami taikomuose teisės aktuose, įskaitant „Western Union Payment Services Ireland Ltd“, „Western Union Payment Services UK Limited“, „Western Union International Limited“ ir „Western Union Financial Services, Inc.“, „MT Payment Services Operations EU/EEA Ltd“ , „ MT International Operations Limited“, „WU Payment Services Network EU/EEA Ltd “.

Jeigu Jūs jau naudojotės paslaugomis, tai „Western Union“ International Limited (WUIL) ir Western Union Financial Services Inc. (WUFSI) gali atitinkamai jau turėti Informaciją apie Jūsų iki šiol vykdytus sandorius bei susitarimus su „Western Union“ tinklu (toliau – Išlikusi Informacija). Jūs sutinkate, kad šią Išlikusią Informaciją WUIL ir WUFSI perduotų mums (WUPSIL) tam, kad galėtume toliau palaikyti su Jumis santykius ir siekti kitų šiose Sąlygose nurodytų tikslų.

Jūs turite teisę susipažinti su savo Informacija ir paprašyti jos kopijos už papildomą mokestį, kurio nedraudžia taikomi įstatymai. Jūs taip pat galite taisyti, išbraukti ar uždrausti naudoti Informaciją, kuri yra neišsami, netiksli arba pasenusi. Be to, Jūs galite bet kuriuo metu teisėtais pagrindais, susijusiais su tam tikra savo padėtimi, prieštarauti Jūsų Informacijos tvarkymui, jei pagal įstatymus ar kitus teisės aktus toks tvarkymas nebūtinas, norint suteikti paslaugą. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis arba nebepageidaudami gauti „Western Union“ komercinių pranešimų, skambinkite „Western Union“ telefonu +370 5 239 1618*, +370 5 239 1628* įprastinėmis darbo valandomis arba rašydami žemiau nurodytu adresu.

*Nuo pirmadienio iki penktadienio 8-19 val. ir šeštadieniais 8-16 val. Skambinant fiksuotojo ryšio telefonu ir taksofonu, taikomi standartiniai tinklo operatorių nustatyti mokesčiai. Skambučio mobiliuoju telefonu kaina priklauso nuo Jūsų turimo mokėjimo plano.

Dėl klientų aptarnavimo skambinkite telefonu +370 5 239 1828* arba rašykite adresu: AB Lietuvos paštas, J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius, Lietuva.

Informacija atnaujinta: 2015-05-27