Spausdinti

Papildomos paslaugos

PAPILDOMŲ PASLAUGŲ TARIFAI VERSLO KLIENTAMS

I. Prašymai

Nr. Pavadinimas Tarifas už vieną paslaugą ar vieną pašto siuntą, Eur Tarifas už paslaugos vykdymą kalendorinį mėnesį, Eur
Be PVM Su PVM Be PVM Su PVM
Prašymai, kuriuos gali pateikti tik siuntėjas        
1. Pakeisti vidaus registruotosios ar įvertintosios mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos ar kitos siuntos gavėjo adresą (persiųsti gavėjui kitu adresu); grąžinti siunčiamąją registruotąją ar įvertintąją mažąją arba didžiąją korespondencijos siuntą ar kitą siuntą1,2 0,72 0,87 x x
2. Pakeisti tarptautinės registruotosios ar įvertintosios mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos ar kitos siuntos gavėjo adresą; grąžinti siunčiamąją registruotąją ar įvertintąją mažąją arba didžiąją korespondencijos siuntą ar kitą siuntą1,2 0,72 0,87 x x
2 punkto pastaba. Prašymas dėl paslaugos teikimo priimamas kol pašto siunta neišsiųsta iš priėmimo pašto 
3. Prašymas atlikti tarptautinės registruotosios ar įvertintosios mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos ar kitos siuntos paiešką užsienyje1 3,59 4,34 x x
3 punkto pastaba. Paslaugai taikoma 100 proc. nuolaida, kai paslauga teikiama tarptautinio greitojo pašto siuntoms ir siuntoms siųstoms su įteikimo pranešimu
Prašymai, kuriuos gali pateikti tik gavėjas        
4. Gaunamąją (-sias) pašto siuntą (-as) persiųsti gavėjui kitu adresu Lietuvoje ar į kitą gavėjo pasirinktą paštą 1,2 0,72 0,87 3,59 4,34
5. Gaunamąsias pašto siuntas atsiimti pašte  x x 3,59 4,34
6. Gaunamąją (-sias) pašto siuntą (-as)  pašte įteikti kitam gavėjo raštu nurodytam asmeniui,1 0,72 0,87 3,59 4,34
7. Prašymas pratęsti registruotosios (-ųjų) ar įvertintosios (-ųjų) mažosios (-ųjų) arba didžiosios (-ųjų) korespondencijos siuntos (-ų) ar kitos (-ų) siuntos (-ų) saugojimo terminą  (išskyrus tarptautinei pašto siuntai su muitinės sąskaita ir siuntai su procesiniais dokumentais) x x 3,59 4,34
Prašymai, kuriuos gali pateikti ir siuntėjas, ir gavėjas        
8. Prašymas išduoti dokumentą, patvirtinantį registruotosios ar įvertintosios mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos ar kitos siuntos priėmimą, įteikimą ar kitos paslaugos suteikimą1 3,59 4,34 x x
8 punkto pastaba. Paslaugai taikoma 100 proc. nuolaida, kai paslauga teikiama tarptautinio greitojo pašto siuntoms ir siuntoms siųstoms su įteikimo pranešimu
9. Prašymas dėl pašto siuntos patekusios į saugyklą grąžinimo siuntėjui arba įteikimo gavėjui 0,72 0,87 x x
9 punkto pastaba. Mokestis už prašymą taikomas visoms siuntoms nepriklausomai nuo jų svorio. Saugykla – Vilniaus centriniame pašte esanti patalpa, į kurią persiunčiamos ir saugomos neįteiktos pašto siuntos.Saugykloje siunta saugoma iki perduodama Valstybinei mokesčių inspekcijai (siuntos sukauptos per metų ketvirtį perduodamos kito ketvirčio pabaigoje)

1 pastaba. Vienkartinių paslaugų (už vieną siuntą) prašymai vykdomi registruotosioms ir įvertintosioms korespondencijos siuntoms ir pašto siuntiniams

2 pastaba. Jei prašymas teikiamas dėl pašto siuntinio gavėjo  adreso pakeitimo, grąžinimo ar persiuntimo kitu adresu Lietuvoje,  be mokesčio už prašymą bus taikomas pašto siuntinio siuntimo mokesčio tarifas į naują gavimo vietą

II. Papildomos paslaugos

Nr. Pavadinimas Tarifas už vieną paslaugą ar vieną pašto siuntą, Eur Tarifas už paslaugos vykdymą kalendorinį mėnesį, Eur
Be PVM Su PVM Be PVM Su PVM
1. Siuntos paruošimas išsiųsti 0,72 0,87 x x
1 punkto pastaba. Pakuotės kaina neįskaičiuota.
2. Pašto dėžutės išnuomojimas x x 3,59 4,34
3. Registruotosios / įvertintosios korespondencijos siuntos, pašto siuntinio išperkamojo mokesčio siuntimas ir išmokėjimas:
3.1. Išperkamojo mokesčio perlaidos išmokėjimas pašte 3 proc. siunčiamos sumos, bet nemažiau kaip 2,90 Eur, ir nedaugiau kaip 57,92 Eur  x x
3.2. Už išperkamojo mokesčio perlaidos siuntimą į gavėjo sąskaitą banke papildomai mokama (už kiekvieną siunčiamą išperkamojo mokesčio perlaidą) 0,58 0,58 x x
  3 punkto pastaba. Kai išperkamojo mokesčio gavėjas yra juridinis asmuo, išperkamojo mokesčio perlaida siunčiama į gavėjo sąskaitą banke.        
4. Vidaus greitojo  pašto išperkamojo mokesčio priėmimas (COD) grynais pristatant gavėjo adresu arba į paštą 1,24 1,5 x x
5. Įteikimo pranešimo pristatymas:
5.1. apie vidaus registruotosios ar įvertintosios mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos, vidaus pašto siuntinio 0,45 0,54 x x
5.2. apie tarptautinės registruotosios ar įvertintosios mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos, tarptautinio pašto siuntinio 0,84 1,02 x x
5.2 punkto pastaba. Įteikimo pranešimas pristatomas tik jei gavimo šalis teikia tokią paslaugą
6. Vidaus ir tarptautinės registruotosios ar įvertintosios mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos su nuoroda „Įteikti asmeniškai“ 0,43 0,52 x x
6 punkto pastaba. Tarptautinės registruotosios ar įvertintosios mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos su nuoroda „Įteikti asmeniškai“ asmeniškai įteikiamos tik jei gavimo šalis teikia tokią paslaugą
7. Vidaus greitojo pašto specialiųjų paslaugų Lietuvoje siuntų  su nurodytu pristatymo gavėjui laiku priėmimas 23,17 28,04 x x
7 punkto pastaba. Paslauga teikiama tik Vilniaus miesto teritorijoje nuo 12.00 iki 14.00 val.
8. Vidaus greitojo pašto siuntos su nurodytu pristatymo gavėjui laiku priėmimas:
8.1. iki 10.00 val. 14,48 17,52 x x
8.2. po 18.00 val. 7,24 8,76 x x
9. Vidaus greitojo pašto siuntos su lydraščiais priėmimas 2,03 2,45 x x
9 punkto pastaba. Siunta su lydraščiais – siunta, kuri siunčiama kartu su prie jos pritvirtintu voku su lydraščiais (PVM sąskaitomis faktūromis, važtaraščiais ir pan.), kurie, gavėjui pasirašius, grąžinami siuntėjui
10. Įvairių su teikiamomis paslaugomis susijusių blankų užpildymas (kiekvienai pašto siuntai įskaičiavus blanko kainą):
10.1. vidaus pašto siuntai 0,14 0,17 x x
10.2. tarptautinei pašto siuntai 0,29 0,35 x x

 III. Paslaugų administravimas

Nr. Pavadinimas Tarifas, Eur
Be PVM Su PVM
1. Kiekvienos siuntos, sveriančios daugiau kaip 500 g, atsiėmimas iš saugyklos 10,80 13,07
1 punkto pastaba. Siuntoms iki 500 g atsiėmimo mokestis netaikomas, apmokestinama tik prašymo paslauga (I lentelės "Prašymai" 10 punktas)
2. Primokamosios mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos įteikimas Mokama kaip už registruotąją mažąją arba didžiąją korespondencijos siuntą, įskaitant iš dalies sumokėtą sumą   
3. Pašto siuntinio ir vidaus greitojo pašto siuntos grąžinimas Pašto siuntinio Lietuvoje, pasibaigus saugojimo gavimo pašte terminui, grąžinimas siuntėjui – pagal pašto siuntinių siuntimo Lietuvoje tarifus;Tarptautinio pašto siuntinio, išsiųsto iš Lietuvos, grąžinimas siuntėjui – tarifas pagal pateiktą užsienio šalies, į kurią buvo siųstas pašto siuntinys, sąskaitą.Vidaus greitojo pašto siuntos grąžinimas siuntėjui - pagal vidaus greitojo pašto siuntos tarifus.

 IV. Su muitinės procedūromis susijusios paslaugos

Nr. Pavadinimas Tarifas, Eur
Be PVM Su PVM
1. Tarptautinės pašto siuntos pateikimas muitinei 8,69 8,69
1 punkto pastaba. Tarifas taikomas tarptautinėms gaunamosioms pašto siuntoms, kurios apmokestinamos muitu ir (ar) bet kuriuo kitu panašiu mokesčiu, išskyrus: (1) pašto  siuntas, kurios pateikiamos / deklaruojamos muitinei paties gavėjo ar muitinės tarpininko, (2)pašto siuntas, kurios pateikiamos muitinei su Lietuvos pašto darbuotojo užpildytu bendruoju administraciniu dokumentu, vertės deklaracija. 
2. Deklaruojamų tarptautinių pašto siuntų tarifai:
2.1. Bendrojo administracinio dokumento parengimas
2.1.1. pirmojo bendrojo administracinio dokumento lapo parengimas 11,89 11,89
2.1.2. kiekvieno papildomo bendrojo administracinio dokumento lapo parengimas 5,95 5,95
2.2. Muitinės vertės deklaracijos parengimas
2.2.1. pirmojo muitinės vertės deklaracijos lapo parengimas 2,98 2,98
2.2.2. kiekvieno papildomo muitinės vertės deklaracijos lapo parengimas 1,49 1,49

V. Siuntų paėmimas

Nr.

Pavadinimas

Tarifas už paslaugos vykdymą, Eur

Be PVM

Su PVM

1.

Korespondencijos siuntų paėmimas iš kliento esančio siuntų pristatymo maršrutuose nustatytu laiku, kai sutartis dėl siuntų paėmimo su juo sudaryta ne trumpiau kaip vienam kalendoriniam mėnesiui:

1.1.

Mokestis per kalendorinį mėnesį, kai paėmimas vykdomas nedaugiau nei 2 kartus per savaitę (siuntos paimamos antradienį ir ketvirtadienį)

7,00

8,47

1.2.

Mokestis per kalendorinį mėnesį, kai paėmimas vykdomas  kiekvieną darbo dieną

17,00

20,57

1.2 punkto pastaba. Darbo dienomis laikomos klientą aptarnaujančio padalinio nustatytos darbo dienos

2.

Korespondencijos siuntų paėmimas iš kliento (kliento prašymu, kai sutartis dėl siuntų paėmimo su juo nesudaryta), esančio siuntų pristatymo maršrutuose, kai siuntos telpa į maršrutą aptarnaujantį automobilį

20

24,2

2 punkto pastaba. Mokestis taikomas už vieną paėmimą (kartą)

 

1 pastaba. Tarifai su klientais derinami individualiai, atsižvelgiant į siuntų paėmimo laiką ir vietą, pateikiamą siuntų kiekį bei klientų poreikiui parenkamą transporto priemonę, priklausomai nuo efektyvaus krovinio tūrio.

VI. Kitos paslaugos1

Nr. Pavadinimas Tarifas, Eur
Be PVM Su PVM
1. Siuntos paruošimas išsiųsti:
1.1. lipduko su adresu užklijavimas 0,01 0,01
1.2. lipduko su adresu, su BK išspausdinimas (ne mažiau kaip 500 lipdukų) 0,02 0,02
1.3. įdėjimas į voką (už kiekvieną lapą ar daiktą) 0,06 0,07
1.4. adreso užrašymas(už kiekvieną pašto siuntą) 0,14 0,17
1.5. įpakavimas (įdėjimas) i dėžutę, į popierių, į plastikinį maišelį ar kt. 0,58 0,70
1.6. pašto siuntos pagal pateiktą paskirstą paruošimas išsiųsti (daiktų atrinkimas, sudėjimas, supakavimas, gavėjo adreso užklijavimas / užrašymas)  1,45 1,75
  1 punkto pastaba. Voko, dėžutės ar kitos pakuotės kaina neįskaičiuota
2. Grąžinamų vidaus pašto siuntų išpakavimas (už kiekvieną pašto siuntą):
2.1. korespondencijos siuntos atidarymas, sąskaitos išėmimas 0,12 0,15
2.2. pašto siuntos išpakavimas ir prekių skirstymas 1,45 1,75
3. Siuntų, nesudėtų ant padėklo, iškrovimas (pakrovimas) iš (į) konteinerį (už 1 kg):
3.1. užsakovui, kuris yra sudaręs sutartį dėl siuntų, nesudėtų ant padėklo, iškrovimo (pakrovimo) iš (į) konteinerį paslaugos sutartinis tarifas
3.2. kitiems užsakovams 0,06 0,07
  3 punkto pastaba. Siunta - tai prekės, produkcija ir pašto siuntos bei kiti daiktai.
4. Padėklo, konteinerio iškrovimas (pakrovimas) (už padėklą, konteinerį) 2,45 2,96
5. Padėklo saugojimas už kiekvieną parą 1,23 1,49
6. Padėklo įpakavimas ir perpakavimas 8,69 10,51
  1 pastaba. Lentelėje išvardintos paslaugos klientui teikiamos tik pagal atskirą susitarimą