Skelbiama valstybės tarnautojo atranka į Lietuvos pašto valdybos narius

2022-08-08

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija skelbia valstybės tarnautojo atranką užimti akcinės bendrovės Lietuvos pašto (toliau – Bendrovė) valdybos nario pareigas iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos (iki 2024 m. gegužės 4 d.).

Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba susideda iš 5 narių, iš kurių 4 yra nepriklausomi valdybos nariai, 1 valstybės tarnautojas. Bendrovės valdyba renkama 4 metams, kadencijos pradžia – 2020 m. gegužės 5 d.

Kandidatai savo dokumentus turi pateikti Susisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriui
iki 2022 m. rugpjūčio 30 d. imtinai.

 

Kandidatams keliami reikalavimai

Atrenkant kandidatą vykdomas kompetencijų vertinimas, esant poreikiui – ir pokalbis. 

Valstybės tarnautojai, pretenduojantys į Bendrovės valdybos nario pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus:

Bendrieji reikalavimai:

 • turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
 • turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas; 
 • per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

Specialieji reikalavimai:

 • mokėti anglų kalbą (ne mažesniu kaip B2 lygiu);
 • turi turėti kompetenciją valstybės valdomų įmonių (toliau – VVĮ) valdymo srityje, kurią patvirtina:

1. ne trumpesnė nei 3 metų vadovaujamo darbo arba veiklos juridinio asmens kolegialiame priežiūros ar valdymo organe patirtis;

2. teisės aktų, reglamentuojančių VVĮ veiklą žinojimas ir jų taikymo patirtis.

Privalumai:

 • susisiekimo srities VVĮ kolegialiuose priežiūros ar valdymo organuose patirtis;
 • bendrovių strateginio planavimo, veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis;
 • teisės aktų ūkio šakos, kurioje veikia bendrovė, žinojimas ir jų taikymo patirtis;
 • pašto veiklos reguliavimo principų išmanymas;
 • puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
 • korporatyvinės valdysenos principų išmanymas.

Kandidatai teikia dokumentus Susisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriui
iki 2022 m. rugpjūčio 30 d. imtinai.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

1. paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija;
2. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo;
3. gyvenimo aprašymas;
4. asmens tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
5. motyvacinis laiškas (laisva forma) Susisiekimo ministerijai;
6. aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;
7. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinančios atitiktį bendriesiems ir specialiesiems  reikalavimams, nurodytiems šio skelbimo punktuose. 

Susisiekimo ministerijos atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams.

Atrankos procedūra

Kandidatai dokumentus gali pateikti šiais būdais:

Elektroniniu paštu janina.laskauskiene@sumin.lt, pateikti dokumentus, patvirtintus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais ar pateikti pasirašytas skanuotas dokumentų kopijas.

arba

Paštu, adresu Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, nurodant „Valstybės tarnautojo atranka į akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdybos narius“.


Kontaktiniai asmenys:

Susisiekimo ministerijos kontaktinis asmuo: Janina Laskauskienė, Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus patarėja, janina.laskauskiene@sumin.lt, tel.: 8 683 86320.

AB Lietuvos pašto kontaktiniai asmenys: Inga Rinkevičienė, Organizacijos vystymo departamento vadovė, i.rinkeviciene@post.lt,  tel. +370 698 33555.
Kontaktinį asmenį pavaduojantis asmuo –  Deimantė Milickaitė, Organizacijos vystymo departamento Verslo partnerė, d.milickaite@post.lt, tel. +370 656 88545.  


Kita informacija
Informacija apie Bendrovės strategiją, finansines ataskaitas, lūkesčių raštą.

Atranka vykdoma vadovaujantis: 
1. Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu
2. Valstybės tarnautojų ir kitų Susisiekimo ministerijos pasirinktų asmenų į valstybės valdomos įmonės valdybą parinkimo procedūrų gairėmis.

 

Buvo naudinga? Dalinkitės: