Pretenzijos

Neatitikome Jūsų lūkesčių? Pildykite formą žemiau arba atsisiųskite dokumentą užpildymui.

Pretenzija

 

Pretenzijos pateikimo formos
Pretenziją galite pateikti tik raštu vienu iš šių būdų:
 • Bendrovės interneto tinklalapyje www.lietuvospaštas.lt užpildydami formą;
 • el. paštu adresu: info@post.lt;
 • rašytine korespondencijos siunta adresu: Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Kontaktų centrui, J. Balčikonio g. 3, 03500 Vilnius;
 • Lietuvos pašto paslaugų teikimo vietoje, užpildant pretenzijos formą (dėl pretenzijos formos kreipkitės į klientų aptarnavimo specialistą);
 • pretenzijos dėl asmens duomenų tvarkymo Bendrovei pateikiamos Lietuvos pašto paslaugų teikimo vietoje, el. paštu duomenusauga@post.lt arba paštu, adresu: Akcinės bendrovės Lietuvos pašto, Duomenų apsaugos pareigūnui, J. Balčikonio g. 3, 03500 Vilnius.
Ką privaloma nurodyti pateikiamoje pretenzijoje
 • Savo vardą, pavardę arba, jei klientas yra juridinis asmuo, įmonės ar įstaigos pavadinimą ir įmonės kodą, adresą ir kontaktinius duomenis (el. paštą) ryšiui palaikyti, pagal kuriuos klientas pageidauja gauti atsakymą.
 • Pretenzijos dalyką, t. y. akcinės bendrovės Lietuvos pašto veikimą / neveikimą konkrečioje situacijoje, kuris, kliento manymu, pažeidžia jo teises ir / arba teisėtus interesus;
 • Datą, kada klientas sužinojo apie savo teisių ir / arba teisėtų interesų pažeidimą;
 • Pretenzijos reikalavimus;
 • Pretenzijoje nurodytas faktines aplinkybes pagrindžiančius įrodymus (jei jų yra) ir kitą pretenzijos nagrinėjimui reikšmingą informaciją, jeigu tokios yra.
Svarbu pildant duomenis
 • Užpildyti duomenys turi būti parašyti aiškiai ir įskaitomai.
 • Aiškiai išdėstykite esminius prašymo dalykus, nurodykite, ko konkrečiai pageidaujate.
 • Jeigu esate įgaliotas asmuo pateikti kito asmens skundą, būtina pridėti įstatymo nustatyta tvarka tinkamai patvirtintą įgaliojimo kopiją.
Pretenzijos pateikimo ir išnagrinėjimo terminai
Pretenzijos dėl pašto paslaugų:
 • Turi būti pateiktos per 6 (šešis) mėnesius nuo pašto siuntos išsiuntimo dienos.
 • Išnagrinėjamos ne ilgiau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.
Pretenzijos dėl finansinių paslaugų:
 • Turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojote apie savo teisių pažeidimą.
 • Išnagrinėjamos ne ilgiau nei per 15 (penkiolika) darbo dienų, esant svarioms priežastims terminas gali būti pratęstas iki 35 (trisdešimt penkių) darbo dienų.
Pretenzijos dėl asmens duomenų tvarkymo ir / ar apsaugos:
 • Išnagrinėjamos ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo. Šis laikotarpis prireikus gal būti pratęstas dar 2 (dviems) mėnesiams atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.
Bendrovė turi teisę atsisakyti nagrinėti pretenziją esant šioms aplinkybėms
 • Pretenzija tiesiogiai nesusijusi su akcinės bendrovės Lietuvos pašto veikla;
 • Teismas, akcinė bendrovė Lietuvos paštas ar kita atsakinga institucija jau yra priėmę sprendimą tuo pačiu klausimu ir klientas nepateikia naujų duomenų;
 • Pretenzijos turinys savo esme yra žeidžiantis ar žeminantis žmogaus orumą (pvz., vartojami necenzūriniai žodžiai ir pan.) ir / ar joje nėra konkretaus reikalavimo;
 • Nuo pretenzijoje nurodytų pažeidimų padarymo iki pretenzijos pateikimo yra praėję daugiau kaip 6 (šeši) mėnesiai, išskyrus pretenzijas dėl finansinių paslaugų, tokiu atveju ne vėliau kaip po 3 (trijų) mėnesių nuo tos dienos, kai sužinojome apie pažeidimą;
 • Pateikta pretenzija yra neįskaitoma ar nesuprantamai išdėstyta;
 • Nenurodyta nagrinėjimui ar atsakymo siuntimui būtina informacija;
 • Dėl kitų objektyvių priežasčių.
Jeigu Jūsų netenkina pateiktas atsakymas arba Bendrovė netenkino Jūsų prašymo ar tenkino jį iš dalies
 • Jei Jūsų netenkina atsakymas į pateiktą pretenziją dėl pašto paslaugų, galite kreiptis į Ryšių reguliavimo tarnybą, Mortos g. 14, 03219 Vilnius, www.rrt.lt.
 • Jei Jūsų netenkina atsakymas į pateiktą pretenziją dėl finansinių paslaugų, galite kreiptis į Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybą, Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, www.lb.lt.
 • Jei Jūsų netenkina mūsų atsakymas į pateiktą pretenziją dėl asmens duomenų tvarkymo ir / ar apsaugos, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius.
Pagrindiniai teisės aktai
 • Lietuvos Respublikos pašto įstatymas;
 • Pasaulinės pašto sąjungos Pašto konvencija;
 • Akcinės bendrovės Lietuvos paštas patvirtintos Pašto paslaugų teikimo taisyklės;
 • Akcinės bendrovės Lietuvos paštas patvirtintos Siuntimo žalos atlyginimo taisyklės.
 • Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas.
Tarptautinė siuntų paieška

Tarptautinei siuntų paieškai taikomas 90 kalendorinių dienų atsakymo terminas. Tokį kreipinį galite pateikti čia.