Korupcijos prevencija


Skaidri veikla yra vienas iš svarbiausių šiandienos verslo elementų. Lietuvos pašto įmonių grupės valdymui keliame aukštus skaidrumo reikalavimus. Skatiname skaidrią, atsakingą ir etišką veiklą rinkoje. Bendrovė vadovaujasi nulinės tolerancijos korupcijai politika bei jos priemonėmis.

Pasitikėjimo linija

Apie galimus pažeidimus ir galimai neteisėtus bendrovės darbuotojų veiksmus ar pasiūlymus prašome pranešti paskambinus pasitikėjimo linija tel. (8 5) 215 7676 arba elektroniniu paštu pranesk@post.lt

Bendrovė garantuoja visišką konfidencialumą ir užtikrina bet kokių Jūsų duomenų anonimiškumą.

Aktuali informacija ir dokumentai

Pasitikėjimo linija

Apie galimus pažeidimus ir galimai neteisėtus bendrovės darbuotojų ar bendrovės klientų, kontrahentų ar kitų asmenų veiksmus ar pasiūlymus prašome pranešti:
1) paskambinus pasitikėjimo linija tel. (8 5) 215 7676;
2) elektroniniu paštu pranesk@post.lt.

Siekdami kuo skubiau išspręsti situaciją, pateikiamame pranešime prašome nurodyti kontaktinį numerį ir (ar) el. pašto adresą, kuriais galėtume su jumis susisiekti.

Lietuvos pašte patvirtintas Finansinių nusikaltimų prevencijos tvarkos aprašas (2018-12-10 Nr. T-2018-00016), kuriame nustatyta, jog  Saugos ir prevencijos departamento vadovas pasitikėjimo linija gautus pranešimus paskiria Saugos ir prevencijos departamento Prevencijos ir tyrimų grupės darbuotojui.

Tai reiškia, kad darbuotojai, dirbantys su informacija, užtikrins asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Siekdami kuo kompetentingiau įvertinti informaciją, prašome kuo išsamiau aprašyti pažeidimą, nurodyti jo padarymo vietą, laiką ir turimą informaciją apie pažeidėją, pažeidimo pobūdį. Jei paliksite savo kontaktinius duomenis, už pranešimo tyrimą atsakingas darbuotojas susisieks su Jumis, kad patikslintų įvykio aplinkybes ir (ar) informuotų apie tyrimo eigą.

Apie žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas taip pat galite pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai – el. paštu pranesk@stt.lt, tel. (8 5) 266 3333 arba palikite pranešimą čia.

Pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas korupcinio pobūdžio nusikalstama veika laikomas kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas, siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Atsakingas struktūrinis padalinys

2018 metais įsteigus naujai suformuotą akcinės bendrovės Lietuvos pašto Saugos ir prevencijos departamentą, atsakingiems darbuotojams suteiktos ir tokios funkcijos, kaip tyrimų atlikimas, korupcijos prevencija, švietimas bei informavimas, kurias vykdant, vadovaujantis tarptautiniais standartais paremtais kovos su korupcija principais, yra įgyvendinami bei užtikrinami korupcijos prevencijos tikslai ir uždaviniai.

Antikorupcinė veikla

Lietuvos pašte antikorupcinės priemonės įgyvendinamos pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 3-240. Susipažinti čia

 Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Pagal 2002 m. spalio 8 d. Vyriausybės nutarimą Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos pašte korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliekamas kiekvienų metų III ketvirtį.

2018 metais Lietuvos pašte buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas viešųjų ir privačių interesų derinimo ir valdymo srityse. Susipažinti čia

2019-2024 metais korupcijos pasireiškimo tikimybę planuojama atlikti šiose bendrovės veiklos srityse:

 • viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas,
 • paslaugų pardavimai,
 • perparduodamų prekių pirkimai,
 • pašto ženklų leidyba.

Korupcijos rizikos analizė

2018 metais Lietuvos pašte buvo atlikta korupcijos rizikos analizė Bendrovės turto valdymo srityje: nekilnojamojo turto nuoma, kilnojamojo turto pardavimas. Susipažinti čia.

Informacijos apie asmenį surinkimas

Nepriekaištinga dalykinė reputacija ir patikimumas yra vienos iš svarbiausių Lietuvos pašto veiklos etikos principinių nuostatų. Siekiant šias nuostatas apsaugoti, bendrovėje taikomi patikimumo ir nepriekaištingos reputacijos kriterijai.

Asmenys, kandidatuojantys į toliau nurodytas pareigas, vertinami pagal Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnio ir Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatas.

 • Valdybos nariai
 • Generalinė direktorė
 • Finansų ir administravimo direktorius
 • Pašto operacijų direktorius
 • Tinklo direktorius
 •  Rinkodaros ir pardavimų direktorius
 • Departamentų vadovai
 • Regiono vadovai
 • Atitinkamų skyrių vadovai
Teisės aktai

Skaidri, sąžininga, visuomenei atvira ir atskaitinga veikla yra vieni iš svarbiausių šiandienos verslo elementų. Lietuvos pašto įmonių grupės valdymui keliame aukštus skaidrumo reikalavimus. Skatiname skaidrią, atsakingą ir etišką veiklą rinkoje.

 • Lietuvos pašto įmonių grupės viešųjų ir privačių interesų derinimo politika. Susipažinti čia.
 • Lietuvos pašto įmonių grupės etikos kodeksas. Susipažinti čia.
 • Korupcijos prevencijos politikos gairės. Susipažinti čia.